پدیده Aliasing چیست؟ و چگونه رخ می دهد؟

 

 

پدیده Aliasing چیست؟ و چگونه رخ می دهد؟

 

 

پدیده Aliasing

 

 

برطبق قضیه شانون، برای نمونه برداری دیجیتالی صحیح، فرکانس نمونه برداری باید از دو برابر حداکثر فرکانسی که در نمونه موجود است بالاتر باشد مثال : برای نمونه برداری صدا تا حداکثر فرکانس ۲۰KHz، فرکانس نمونه برداری باید ۴۰KHz یا بیشتر باشد، در غیر این صورت Aliasing اتفاق می افتد یعنی فرکانس های بالاتر از نصف فرکانس نمونه برداری، درست تبدیل نشده و فرکانس نادرستی (کمتری) حاصل می شود.

 

 

پدیده Aliasing چیست؟ و چگونه رخ می دهد؟

 

 

این اثر در سینما در مورد اشیاء متحرکی که سرعت حرکت آنها بیش از ۱۲Hz  باشد نیز (فرکانس نمونه برداری در سینما ۲۴Hz یا ۲۴ فریم در ثانیه است) به خوبی دیده می شود.
مثلا چرخ های ارابه ای که با سرعت رو به جلو حرکت می کند به نظر می آید که رو به عقب می چرخند.

 

 

پدیده Aliasing چیست؟ و چگونه رخ می دهد؟

 

 

اشتراک گذاری